Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem

Från Miljoledning

(Omdirigerad från Huvudsida)
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem

Välkommen till Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem. Detta miljöledningssystem bygger på Wiki-tekniken med direkt versionshantering.

Vill du lämna in ett förbättringsförslag?

Denna lista utgör dokumentförteckningen. Alla dokument som redovisas i denna förteckning säkerställer att Stadsbyggnadskontoret är uppdaterad på och följer lagar och krav som berör verksamhetens miljöpåverkan i enlighet med kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun/ISO 14001.

En omarbetning av systemet är påbörjat i syfte att implementera nya LundaEkoåtgärder i miljöledningssystemet (2013-12-12). En översyn har genomförts 2014-06-09 i syfte att integrera rutiner tillhörande Kristallen i miljöledningssystemet. Tillägg och anpassning till nyare systemkrav och integration mot Stratsys 2018-02-02.

Dokumentförteckning



Transport av farligt avfall - rutin

Miljöledningsrutiner

 1. Miljöledningens delar och hur de samverkar
 2. Organisationsstruktur och ansvar
 3. Dokumenthantering
 4. Uppdatering av rutin
 5. Uppdatering av miljöaspekter
 6. Uppdatering av lagar och krav
 7. Uppdatering av miljöpolicy
 8. Uppdatering av mål och handlingsplaner
 9. Utbildning och kompetens
 10. Intern och extern miljökommunikation
 11. Avvikelserutin
 12. Miljöredovisning, övervakning och mätning
 13. Internrevision
 14. Ledningsgruppens genomgång
 15. Tidsplan för miljöledningsarbetet
 16. Nödlägesberedskap
 17. Omvärldsanalys och intressentanalys

Verksamhetsrutiner

 1. Avfallshantering
 2. Kemikaliehantering
 3. Inköp och upphandling
 4. Transportrutin
 5. Verksamhetens utförande
 6. Generisk checklista för miljöhänsyn vid ärendehantering

Hjälpblanketter

Avvikelse- och förbättringsblankett - enbart som stöd - maila miljösamordnaren eller närmsta chef.

Övriga riktlinjer

Miljölaglista

Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Klimatanpassningsplan för Stadsbyggnadskontoret


Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Om länkar inte fungerar nedan, så sök på inloggad efter respektive ämne.


Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Hjälp

Hur man redigerar i denna Wiki

Länk till Wikipedias introduktionskurs

Övrigt

http://lundskommun.rjdrift.se/rjweb/ Resejämföraren - webbapplikation för bättre förståelse av resvanor och attitydpåverkan.

Utgångna dokument

Utgångna miljöaspekter och mål - 2013-12-12

Personliga verktyg