Avvikelseblanketter från externrevisorn

Från Miljoledning

Version från den 10 mars 2010 kl. 15.44 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Avvikelseblankett (även för noteringar) nr: 1

Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.

Namn: Annika Balgård Telenr: 0708-927303 Avdelning: Stiftelsen TEM Dagens datum: 2008-06-12Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision) Byggmästargatan och Bangatan Jonas Andreasson och Lisbeth Berg Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun:

Farligt avfall uppkommer i verksamheten. Tillstånd för transportör och mottagare har inte kontrollerats, transportdokument kunde inte visas och det var inte helt säkerställt att egna transporter inte sker av farligt avfall.


Krav enligt kap 3 och SFS 2001: 1063
…………………………………………………… Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag:

Kartlägg var farligt avfall uppkommer och säkra att lagkraven i t.ex. avfallsförordningen SFS 2001:1063 efterlevs.
Ovanstående är en: avvikelse (hindrar att kraven uppfylls) x notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 0

Internrevisor fortsätter inte på s. 2


Internrevisor fyller ej i denna sida.


Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner. Korrigerande åtgärder Resursbehov

Ansvarig

Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar Kartläggning av uppkomst av farligt avfall samt av transport av farligt avfall. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört. Spara relevanta transporttillstånd och mottagartillstånd på medarbetarportalen. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört. Anmäl transport av farligt avfall till Länsstyrelsen. 10 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner. Förebyggande åtgärder Resursbehov

Ansvarig

Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar Dokumentera kravet på dokumentationen och hanteringen av farligt avfall i avfallsrutinen. 5 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.

Förvaltningschefens signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………

Datum:……………………………………………..…

Revisionsledarens sign. på kommande revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………

Datum:………………………………………………..

Avvikelseblankett (även för noteringar) nr: 2

Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.

Namn: Annika Balgård Telenr: 0708-927303 Avdelning: Stiftelsen TEM Dagens datum: 2008-06-12Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision) Jonas Andreasson, Lisa Östman mfl. Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun:


Mål finns i egna handlingsplaner baserat på LundaEko som inte kommer att genomföras enligt plan, t.ex. kompensatoriska åtgärder och främja fjärrvärme. Samtliga mål från kommunen enligt t.ex. LundaEko klaras ej.


Krav enligt kapitel 5 och 6
…………………………………………………… Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag:

Svårt läge då målen sätts utanför förvaltningen. Bra kommunikation inom förvaltningen och kommunen är central.

Ovanstående är en: avvikelse (hindrar att kraven uppfylls) x notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 0

Internrevisor fortsätter inte på s. 2


Internrevisor fyller ej i denna sida.


Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner. Korrigerande åtgärder Resursbehov

Ansvarig

Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar Åtgärderna stryks i handlingsplanen eller kommenteras! 5 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner. Förebyggande åtgärder Resursbehov

Ansvarig

Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar Se till att inte åta sig/få pådyvlat sig åtgärder som inte kan genomföras. 5 timmar J.A. Kontinuerligt. Motivera i LundaEko-årsredovisningen till kommunstyrelsen 20 timmar J.A. 2009-03-31 årligen

Förvaltningschefens signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………

Datum:……………………………………………..…

Revisionsledarens sign. på kommande revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………

Datum:………………………………………………..

Avvikelseblankett (även för noteringar) nr: 3

Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.

Namn: Annika Balgård Telenr: 0708-927303 Avdelning: Stiftelsen TEM Dagens datum: 2008-06-12Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision) Jonas Andreasson Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun:

Systemet synliggör inte tillräckligt hur miljö beaktas i stadsbyggnadsprocessen.


Krav enligt kapitel 2 och 11.

…………………………………………………… Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag:


Ovanstående är en: avvikelse (hindrar att kraven uppfylls) x notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 0

Internrevisor fortsätter inte på s. 2


Internrevisor fyller ej i denna sida.


Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner. Korrigerande åtgärder Resursbehov

Ansvarig

Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar Alla befintliga miljöchecklistor/lathundar lokaliseras och läggs ut på medarbetarportalen. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört. En övergripande miljöchecklista och en rutin tas fram som kan användas av de avdelningar som inte har checklistor i dagsläget. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner. Förebyggande åtgärder Resursbehov

Ansvarig

Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar Miljöchecklistorna ses över och förbättras. 20 timmar J.A. 2009-03-31


Förvaltningschefens signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………

Datum:……………………………………………..…

Revisionsledarens sign. på kommande revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………

Datum:………………………………………………..

Personliga verktyg