Handlingsplan 1 (2016-2018)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Detaljerade miljömål)
(Detaljerade miljömål)
Rad 10: Rad 10:
==Detaljerade miljömål==
==Detaljerade miljömål==
-
Arbeta för hållbar utveckling genom att minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen.
 
Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:
Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:

Versionen från 10 mars 2016 kl. 09.51

(Ersätter Handlingsplan 1 (2014-2016))

Innehåll

Övergripande miljömål 1

Skapa hållbar samhällsutveckling, se LundaEko Mål 6.

Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle, se LundaEko Mål 1.

Detaljerade miljömål

Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:

- skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt liv

- skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer

- skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.

- skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar hantering av avfall och återvinning

- skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter.


Se LundaEko Mål 6

Miljöaspekt

  • Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.
  • Intern dialog kring miljöfrågor och miljöpåverkan i samhällsbyggnadsprocessen och planeringen.
  • Information och dialog med politiker och allmänheten i miljöfrågor och miljöpåverkan i stadsbyggnadsprocessen och planeringen.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Marcus Horning

  • Slutdatum: 2017-12-12
  • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Se Stratsys https://web8.stratsys.se/Login49/Accounts/Login.mvc?CompanyCode=&RedirectUrl=https%3a%2f%2fweb8.stratsys.se%2fLogin49%2fScorecardView.mvc%3fKeyId%3d25%26MenuContainerId%3d46 (Kräver inloggning!)

Uppföljning/Mätmetod

  • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här. Hänvisning till LundaEkoåtgärder och energiplansåtgärder med nummer när dessa är antagna.

Personliga verktyg