Handlingsplan 1 (2016-2018)

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

(Ersätter Handlingsplan 1 (2014-2016))

Innehåll

Övergripande miljömål 1

Skapa hållbar samhällsutveckling, se LundaEko Mål 6.

Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle, se LundaEko Mål 1.

Detaljerade miljömål

Arbeta för hållbar utveckling genom att minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen.

  • hållbara stadsmiljöer,
  • hållbara transportsystem,
  • hållbar resursanvändning och
  • hållbara byggnader

Se LundaEko Mål 6

Miljöaspekt

  • Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.
  • Intern dialog kring miljöfrågor och miljöpåverkan i samhällsbyggnadsprocessen och planeringen.
  • Information och dialog med politiker och allmänheten i miljöfrågor och miljöpåverkan i stadsbyggnadsprocessen och planeringen.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Marcus Horning

  • Slutdatum: 2017-12-12
  • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Se Stratsys https://web8.stratsys.se/Login49/Accounts/Login.mvc?CompanyCode=&RedirectUrl=https%3a%2f%2fweb8.stratsys.se%2fLogin49%2fScorecardView.mvc%3fKeyId%3d25%26MenuContainerId%3d46 (Kräver inloggning!)

Uppföljning/Mätmetod

  • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här. Hänvisning till LundaEkoåtgärder och energiplansåtgärder med nummer när dessa är antagna.

Personliga verktyg