Handlingsplan 1 (2019-2020)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '''(Ersätter Handlingsplan 1 (2016-2018))'' ''(Ersätter Handlingsplan 1 (2014-2016))'' ==Övergripande miljömål 1== Skapa hållbar samhällsutveckling, se [[LundaE…')
 
(2 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
''(Ersätter [[Handlingsplan 1 (2016-2018)]])''
''(Ersätter [[Handlingsplan 1 (2016-2018)]])''
-
''(Ersätter [[Handlingsplan 1  (2014-2016)]])''
 
-
==Övergripande miljömål 1==
 
 +
==Miljömål==
-
Skapa hållbar samhällsutveckling, se [[LundaEko Mål 6]].
 
-
Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle, se [[LundaEko Mål 1]].
+
6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.  
-
==Detaljerade miljömål==
+
6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.
 +
6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden.
-
Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:
+
6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse för medborgare, besökare och verksamma i Lunds kommun.
-
* skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt liv
+
7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.
-
* skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer
+
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.
-
* skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.
+
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av invasiva arter.
-
* skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar hantering av avfall och återvinning
+
7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.
-
* skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter.
+
Det finns flera mål i LundaEko där Byggnadsnämnden har ett delansvar.
-
Se [[LundaEko Mål 6]]
 
==Miljöaspekt==
==Miljöaspekt==
-
* Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.
+
Se Stratsys och aktuell miljöaspektlista
-
* Intern dialog kring miljöfrågor och miljöpåverkan i samhällsbyggnadsprocessen och planeringen.
+
-
* Information och dialog med politiker och allmänheten i miljöfrågor och miljöpåverkan i stadsbyggnadsprocessen och planeringen.
+
-
==Huvudansvarig för detaljerat mål==
+
==Ansvar==
-
Marcus Horning
+
Se Stratsys
-
 
+
-
*'''Slutdatum:''' 2017-12-12
+
-
 
+
-
*'''Total ekonomi:''' Se respektive budget.
+
-
 
+
-
----
+
==Åtgärder==
==Åtgärder==
Rad 48: Rad 38:
==Uppföljning/Mätmetod==
==Uppföljning/Mätmetod==
-
*Kontroll att åtgärder genomförs.  
+
*Uppföljning sker i Stratsys.  
==Målets koppling till miljöpolicyn==
==Målets koppling till miljöpolicyn==
Rad 54: Rad 44:
-
==Övrigt (villkor, historik)==
 
-
Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här. Hänvisning till LundaEkoåtgärder och energiplansåtgärder med nummer när dessa är antagna.
 
[[Kategori:Styrdokument]]
[[Kategori:Styrdokument]]
-
[[Kategori:ej antaget dokument]]
+
[[Kategori:Antaget dokument]]

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 12.36

(Ersätter Handlingsplan 1 (2016-2018))


Innehåll

Miljömål

6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.

6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.

6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden.

6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse för medborgare, besökare och verksamma i Lunds kommun.

7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.

7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av invasiva arter.

7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Det finns flera mål i LundaEko där Byggnadsnämnden har ett delansvar.


Miljöaspekt

Se Stratsys och aktuell miljöaspektlista

Ansvar

Se Stratsys

Åtgärder

Se Stratsys https://web8.stratsys.se/Login49/Accounts/Login.mvc?CompanyCode=&RedirectUrl=https%3a%2f%2fweb8.stratsys.se%2fLogin49%2fScorecardView.mvc%3fKeyId%3d25%26MenuContainerId%3d46 (Kräver inloggning!)

Uppföljning/Mätmetod

  • Uppföljning sker i Stratsys.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Personliga verktyg