Handlingsplan 1 (2019-2020)

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

(Ersätter Handlingsplan 1 (2016-2018))


Innehåll

Miljömål

6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum.

6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.

6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden.

6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse för medborgare, besökare och verksamma i Lunds kommun.

7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.

7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av invasiva arter.

7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Det finns flera mål i LundaEko där Byggnadsnämnden har ett delansvar.


Miljöaspekt

Se Stratsys och aktuell miljöaspektlista

Ansvar

Se Stratsys

Åtgärder

Se Stratsys https://web8.stratsys.se/Login49/Accounts/Login.mvc?CompanyCode=&RedirectUrl=https%3a%2f%2fweb8.stratsys.se%2fLogin49%2fScorecardView.mvc%3fKeyId%3d25%26MenuContainerId%3d46 (Kräver inloggning!)

Uppföljning/Mätmetod

  • Uppföljning sker i Stratsys.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Personliga verktyg