Internrevision 2016-03-10

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Internrevision 2016-03-10

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningarna 1,3 och 4.


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.

1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav

Uppfylls inte - den är ju helt ny.

2 Ledarskap

Genomgång med den nytillträdde förvaltningschefen planeras.


3 Miljöpolicy

Genomgång av gällande miljöpolicy kommer att ske med den nya förvaltningschefen som skall besluta om densamma.

4 Roller, ansvar och befogenheter

Påpekande från förra externrevisionen kvarstår.

5 Miljöaspekter

Skall uppdateras under året enligt plan men den nya mallen kommer att användas.

6 Lagar och andra bindande krav

Ny Miljölaglista finns som skall gås igenom. Gås igenom 17 mars.

Bindande krav från intressenter kommer att införas i laglistan framöver.


Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med förvaltningschefen och utvalda handläggare.

Dialog med förvaltningschefen

  • Visa systemet
  • Visa stycke 2 i kravlistan
  • Visa miljöpolicyn
  • Gå igenom avvikelse 1,3 och 4

Avvikelse 1. Krav: Ledningsgruppens genomgång protokollförs och varje punkt kommenteras. Behov av förbättringar, ändringar och andra beslut antecknas Avvikelse: Ledningens genomgång protokollförs inte, rutinen följs inte.


Avvikelse 3. Krav: Miljöorganisationen samt deras roller, ansvar och befogenheter ska dokumenteras. Övrigas ansvar och befogenheter, som kan bidra till betydande miljöpåverkan, ska dokumenteras. Se även krav i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Avvikelse: Kravet uppfylls inte då befogenheter saknas för de flesta roller.

Avvikelse 4. Vid nödlägen följs Kris och katastrofplanen. Denna bygger på en riskanalys av Stadsbyggnadskontorets lokaler (inklusive risker för miljöpåverkan). Krav: Riskanalysen, som ligger till grund för och Kris och katastrofplan, KKP, för stadsbyggnadskontoret uppdateras årligen. Adresslistorna uppdateras kontinuerligt av löneadministratören. Avvikelse: Kris och katastrofplanen är senast uppdaterad 2004 och inte aktuell.


Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöpolicyn
  • Vad är ditt ansvar?
  • Vad är dina befogenheter?
  • Hur håller du reda på vilka lagar som gäller ditt arbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg