Internrevision 2018-02-22

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Allmänt)
Rad 76: Rad 76:
* Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
* Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
* Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
* Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
 +
 +
===Resultat av intervjuder våren 2018===
 +
 +
Vid verksamhetsrevisionen intervjuades en planarkitekt och en översiktsplanarkitekt. Båda visa stort kunnande och engagemang för hållbar stadsutveckling. Vid intervjuerna framkom en avvikelse och flera förbättringsförslag.
 +
 +
Avvikelse 4: Miljöledningsarbetet behöver bli mera känt i organisationen, även var dokument finns. Åtgärd: Ta upp på förvaltningsträff. VT 2019
 +
 +
Förbättringsförslag:
 +
• Miljöstrategen kanske kan ha en överlämning till alla planarkitekter innan hon slutar för att sprida sina erfarenheter från miljöprojekten till övriga projekt.
 +
• Ha dialog med miljöstrategen och andra kommuner hur man skulle kunna höja lägsta nivån på alla projekt inte bara vid "miljöprojekt" som hjälp vid byggherredialogen.
 +
• Titta på behovsbedömningen och se om den kan vidareutvecklas tillsammans med miljöstrategen.
 +
• Tänk på att ta med miljöstrategen i utvecklingsarbetet med att se över ÖP processen, t.ex. med framtagning av ev. indikatorer.
 +
• Vid avvägningar i ÖP uppmuntra till mera samarbete med miljöstrategen, Region skåne, Trafikverket m.fl.
 +
• Ha någon med vattenkompetens i huset för att enklare kunna föra dialog med VA syd.
 +
• Ha bättre kunskapsöverföring generellt inom verksamheten. 
 +
• Fortsätt att söka ur kommunens miljöanslag till spjutspetsprojekt.

Versionen från 25 maj 2018 kl. 11.32

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.

Vid denna internrevision framkom 3 avvikelser, se nedan.

Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 18 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

Miljöaspektlistan är uppdaterad 2018. Mål och åtgärder finns i Stratsys. LundaEko och miljöledning är integrerade. Ytterligare åtgärder kopplat till de betydande miljöaspekterna kommer att tas upp på ledningens genomgång våren 2018.

8 Kompetens och medvetenhet

Avvikelse 1 - All personal har inte fått en genomgång av miljöledningssystemet. Åtgärd - ta upp på ledningsgruppens genomgång. Se till att all personal får en gemensam genomgång av miljöledningssystemet.

9 Kommunikation

Ingen avvikelse.

10 Miljöledningsrutiner

Ingen avvikelse.


11 Verksamhetsrutiner

Ingen avvikelse.


12 Dokumentstyrning

Ingen avvikelse.


13 Beredskap och agerande vid nödlägen

Ingen avvikelse.


14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

Ingen avvikelse.


15 Revision av miljöledningssystem

Ingen avvikelse.


16 Ledningens genomgång

Avvikelse 2 - Ledningens genomgång är inte genomförd. Planeras våren 2018, samt hösten 2018.

17 Avvikelser

Avvikelse 3 - Inga avvikelser har inkommit från verksamheten. Åtgärd - informera på förvaltningsmöte om miljöledningssystemet.

18 Ständiga förbättringar

Ingen avvikelse, vi jobbar ständigt med förbättringar.

Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöledningssystemet?
  • Hur jobbar du med miljö i ditt arbete kopplat till kommunens miljömål?
  • Hur håller du dig uppdaterad med miljöarbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?

Resultat av intervjuder våren 2018

Vid verksamhetsrevisionen intervjuades en planarkitekt och en översiktsplanarkitekt. Båda visa stort kunnande och engagemang för hållbar stadsutveckling. Vid intervjuerna framkom en avvikelse och flera förbättringsförslag.

Avvikelse 4: Miljöledningsarbetet behöver bli mera känt i organisationen, även var dokument finns. Åtgärd: Ta upp på förvaltningsträff. VT 2019

Förbättringsförslag: • Miljöstrategen kanske kan ha en överlämning till alla planarkitekter innan hon slutar för att sprida sina erfarenheter från miljöprojekten till övriga projekt. • Ha dialog med miljöstrategen och andra kommuner hur man skulle kunna höja lägsta nivån på alla projekt inte bara vid "miljöprojekt" som hjälp vid byggherredialogen. • Titta på behovsbedömningen och se om den kan vidareutvecklas tillsammans med miljöstrategen. • Tänk på att ta med miljöstrategen i utvecklingsarbetet med att se över ÖP processen, t.ex. med framtagning av ev. indikatorer. • Vid avvägningar i ÖP uppmuntra till mera samarbete med miljöstrategen, Region skåne, Trafikverket m.fl. • Ha någon med vattenkompetens i huset för att enklare kunna föra dialog med VA syd. • Ha bättre kunskapsöverföring generellt inom verksamheten. • Fortsätt att söka ur kommunens miljöanslag till spjutspetsprojekt.

Personliga verktyg