Internrevision 2018-02-22

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 18 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

Miljöaspektlistan är uppdaterad 2018. Mål och åtgärder finns i Stratsys. LundaEko och miljöledning är integrerade. Ytterligare åtgärder kopplat till de betydande miljöaspekterna kommer att tas upp på ledningens genomgång våren 2018.

8 Kompetens och medvetenhet

Avvikelse 1 - All personal har inte fått en genomgång av miljöledningssystemet. Åtgärd - ta upp på ledningsgruppens genomgång. Se till att all personal får en gemensam genomgång av miljöledningssystemet.

9 Kommunikation

Ingen avvikelse.

10 Miljöledningsrutiner

Ingen avvikelse.


11 Verksamhetsrutiner

Ingen avvikelse.


12 Dokumentstyrning

Ingen avvikelse.


13 Beredskap och agerande vid nödlägen

Ingen avvikelse.


14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

Ingen avvikelse.


15 Revision av miljöledningssystem

Ingen avvikelse.


16 Ledningens genomgång

Avvikelse 2 - Ledningens genomgång är inte genomförd. Planeras våren 2018, samt hösten 2018.

17 Avvikelser

Avvikelse 3 - Inga avvikelser har inkommit från verksamheten. Åtgärd - informera på förvaltningsmöte om miljöledningssystemet.

18 Ständiga förbättringar

Ingen avvikelse, vi jobbar ständigt med förbättringar.

Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöledningssystemet?
  • Hur jobbar du med miljö i ditt arbete kopplat till kommunens miljömål?
  • Hur håller du dig uppdaterad med miljöarbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg