Internrevision 2019-10-16

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Internrevision 2019-10-16

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.

Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.


1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.


2. Ledarskap Ingen avvikelse.


3. Miljöpolicy Ingen avvikelse.


4. Roller, ansvar och befogenheter Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.


5. Miljöaspekter Avvikelse 2 - Miljöaspektlistan bör uppdateras utifrån beslut på ledningens genomgång 2019-09-25.

6. Lagar och andra bindande krav Förvaltningen/bolaget ska ha tillgång till aktuell miljölagstiftning och andra bindande krav som är tillämpliga för verksamheten. Rutin för uppdatering och genomgång/utvärdering av styrningen ska finnas för att se kopplingen till förvaltningens/bolagets verksamhet och kunna uppdatera verksamhetens rutiner utifrån lagändringar. Förvaltningen/bolaget ska regelbundet utvärdera att tillämpliga miljölagar och bindande krav följs t.ex. via internrevision.

Personliga verktyg