Internrevision 2019-10-16

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Internrevision 2019-10-16

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.

Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.


1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.


2. Ledarskap Ingen avvikelse.

3. Miljöpolicy Ingen avvikelse.

4. Roller, ansvar och befogenheter Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.


5. Miljöaspekter Förvaltningen/bolaget ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster, som man kan styra och påverka, samt rimligt förutsägbara nödlägen. Förvaltningen/bolaget ska ha en miljöaspektlista som uppdateras cirka vart tredje år och när förändringar görs i verksamheten som påverkar miljöaspekterna. Då ska även bedömning av miljöaspekterna ske så att de betydande miljöaspekterna identifieras. Bland bedömningskriterierna ska miljöpåverkan (ur ett livscykelperspektiv) prioriteras, risker och möjligheter samt bindande krav beaktas. Miljöaspektlistan bör ses över översiktligt varje år inför ledningens genomgång.

6. Lagar och andra bindande krav Förvaltningen/bolaget ska ha tillgång till aktuell miljölagstiftning och andra bindande krav som är tillämpliga för verksamheten. Rutin för uppdatering och genomgång/utvärdering av styrningen ska finnas för att se kopplingen till förvaltningens/bolagets verksamhet och kunna uppdatera verksamhetens rutiner utifrån lagändringar. Förvaltningen/bolaget ska regelbundet utvärdera att tillämpliga miljölagar och bindande krav följs t.ex. via internrevision.

Personliga verktyg