Internrevision 2019-10-16

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Internrevision 2019-10-16

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.

Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.


1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.


2. Ledarskap Ingen avvikelse.


3. Miljöpolicy Ingen avvikelse.


4. Roller, ansvar och befogenheter Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.


5. Miljöaspekter Avvikelse 2 - Miljöaspektlistan bör uppdateras utifrån beslut på ledningens genomgång 2019-09-25.


6. Lagar och andra bindande krav Ingen avvikelse

Verksamhetsrevision

Intervjufråga till avdelningscheferna har mailats ut angående om APT innehåller miljöledningspunkt. Ingen övrig intervju hålls då det snart skall genomföras en externrevision.

Personliga verktyg