LundaEKO

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

LundaEko II - Lunds program för Ekologiskt hållbar utveckling är kommunens nya miljöprogram.

Bakgrund

Torsdagen den 22 maj 2014 antog Lunds kommunfullmäktige programmet.

Programmet består av åtta prioriterade områden

  • Engagera flera
  • Hållbar konsumtion
  • Minskad kemikaliebelastning
  • Minskad klimatpåverkan
  • Klimatanpassning
  • Hållbar stadsutveckling
  • Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster
  • Friskt vatten och frisk luft

Inom varje område finns ett övergripande mål och ett antal delmål. Utifrån dessa ska kommunens förvaltningar sedan ta fram olika åtgärder för att uppnå målen. Detta dokument utgör hänvisningsdelen i miljöledningssystemet för Stadsbyggnadskontoret med de delar som är specifikt utpekade för Byggnadsnämnden och förvaltningen att bevaka och arbeta med.

Länk till LundaEko II ' https://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%c3%b6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf


Mål och delmål


Nedan följer mål och delmål som specifikt pekar ut byggnadsnämnden eller stadsbyggnadskontoret.


Mål 1. Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.


Mål 2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion.


Mål 3. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.


Mål 4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050


Mål 5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.

Mål 6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum...


Mål 7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.


Mål 8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.

Personliga verktyg