LundaEko Mål 2.2

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

2.2 Vid alla upphandlingar ska Lunds kommun ställa krav på att varor, produkter och tjänster ska innehålla så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen (se faktaruta).

Faktaruta
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar, informerar om och
erbjuder drivande konkreta kriterier för hållbarhetskrav anpassade för användning i offentlig upphandling. Kraven finns i olika nivåer med 
tillhörande motiv och förslag till verifikat. Se mer på www.msr.se
BASTA är ett verktyg för att bygga hållbart.
TCO - Certified, är en internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter.
Svanen är ett officiellt miljömärke i Norden.
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning.
Eu Ecolable eller EU-Blomman, är det gemensamma europeiska miljömärket.
Hushållsavfall - i uppföljningen av mängden hushållsavfall räknas avfall från hushåll och därmed jämförbart avfall från verksamheter,
grovavfall (inkl. avfall lämnat på återvinningscentraler, men exklusive trädgårdsavfall), restavfall (det som går till förbränning) och
matavfall in.
Utsorterat avfall - i uppföljningen av utsorterat avfall räknas matavfall, glasförpackningar, kartongförpackningar och metallförpackningar in.
Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns
uppförda på SIN-listan som hormonstörande. Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen
utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska.
Prioriterade riskminskningsämnen har också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande.
SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen
(SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella
Kemikaliesekretariatet, ChemSec.
Personliga verktyg