LundaEko Mål 6

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Mål 6.

Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:

- skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt liv

- skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer

- skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.

- skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar hantering av avfall och återvinning

- skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter.


Delmål och ansvar


6.1 Lunds kommun ska testa nya metoder för tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.


6.2 Senast 2015 leder Lunds kommun, i några utvalda utvecklingsområden nya spjutspetsprojekt utifrån målet om hållbar stadsutveckling.


6.3 Senast 2015 uppmuntrar Lunds kommun byggherrar till att delta i dialog och projekt för att pröva nya lösningar utifrån målet om hållbar stadsutveckling. Lösningarna bör ha olika angreppsätt och testa olika aspekter av byggandet.


6.4 2016 ska minst 30 procent av nybyggnationen i Lunds kommun, som geografiskt område ske enligt Miljöklass A avseende energi i Miljöbyggprogram Syd eller motsvarande.10<ref>10 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ska, från den 31 december 2020, alla nya byggnader vara nära noll-energibyggnader. Nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska uppfylla samma kriterier efter den 31 december 2018</ref>


6.5 Kommunen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10, undantas så långt möjligt från exploatering (beslut ÖP 2010 11<ref>11 Från ställningstagande 11 och 18 ÖP 2010</ref>).


6.6 Lunds kommun ska sträva efter att inte överskrida riksdagens riktvärden för trafikbuller (se faktaruta nedan).


6.7 För att minska exponeringen för UV strålning ska åtgärder vidtas vid utformning, underhåll och renovering av allmänna platser, lekplatser, skol- och förskolegårdar.


Relaterade dokument

  • Översiktsplanen, ÖP 2010
  • LundaMaTs
  • Miljöbyggprogram Syd, version 2, Lunds kommuns byggnadsnämnd, 2012-10-18, § 188 Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2013-2015, kommunstyrelsen 2012-08-30 § 132
  • Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018, kommunfullmäktige 2013-08-29 § 123
Personliga verktyg