LundaEko Mål 7

Från Miljoledning

Version från den 27 november 2014 kl. 16.11 av Jonas Andreasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Mål 7.

Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.


Delmål och ansvar


7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.


7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.


7.5 Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och på landsbygden.


Relaterade dokument

  • Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) KF 2006-03-30 § 46
  • Översiktsplanen, ÖP 2010
  • Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2013-2015, kommunstyrelsen 2012-08-30 § 132
Personliga verktyg