LundaEko Mål 8

Från Miljoledning

Version från den 27 november 2014 kl. 15.02 av Jonas Andreasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Mål 8.

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.


Delmål och ansvar


8.1 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5) , bensen, kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas.

Miljönämnden, Alla nämnder och styrelser


8.5 En vattenplan (Enligt Havs- och vattenmyndighetens definitioner i rapporten ”Vägledning för kommunal VA-planering”), med åtgärder som beskriver hur Lunds kommun ska uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i yt- och grundvatten enligt beslutade miljökvalitetsnormer samt säkra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning ska tas fram senast 2016.

Kommunstyrelsen, Miljönämnden, Tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten Byggnadsnämnden


Relaterade dokument

  • Översiktsplanen, ÖP 2010
  • Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) KF 2006-03-30 § 46
  • Dagvattenstrategi för Lunds kommun, VA SYD och Lunds kommun, KS 2013-09-04, § 276
  • Åtgärdsplan för Lunds avlopp, VA SYD, 2012
Personliga verktyg