Miljöaspektlista

Från Miljoledning

Version från den 10 mars 2010 kl. 13.46 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök


Typ av miljöpåverkan Bokstäverna avser Naturvårdsverkets tretton miljöhot. a. Växthuseffekten b. Uttunning av ozonskiktet c. Försurning d. Marknära ozon e. Luftföroreningar och buller f. Övergödning g. Metaller h. Organiska miljögifter i. Introduktion och spridning av främmande organismer j. Hot biologisk mångfald k. Överuttag av lagerresurser l. Exploatering av mark och vatten m. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter Vid bedömning av miljöaspekterna enligt de nedanstående kategorierna tas hänsyn till miljöaspekten vid användning, som avfall och dess råvaruinnehåll där möjligt. Absolut mängd: 1p: mindre mängd än 2p 2p: Material 10 – 1000 ton/år, alt 0,25 – 1 miljon kr/år Kemikalier 0,5 – 100 ton/år Energi 10 – 500 MWh/år, utöver kontorslokaler Vatten 0,2 – 0,5 kubikmeter/dag och anställd Transporter 103,5 – 207 ton koldioxid/år (50 000 – 100 000 mil/år) Avfall 10 – 1000 ton/år Farligt avfall 0,1 – 1ton/år Utsläpp 0,5 – 1 ton lösningsmedel, vatten med 0,1 – 1 ton kemikalier per år, risk för 25 – 200 liter spill 3p: Större mängd än 2p. Relativ mängd: 1p: Liten relativ mängd i verksamheten 2p: Medelstor mängd i verksamheten 3p: Stor relativ mängd i verksamheten Miljöpåverkan: 1p: Lokal, begränsad miljöpåverkan som är lättåtgärdad och ger kortsiktiga minimala skador. 2p: Medelstor miljöpåverkan. 3p: Långsiktig miljöpåverkan som är svåråtgärdad och ger allvarliga skador. Ex. global miljöpåverkan såsom växthuseffekten, ozonskiktet eller tungmetaller och organiska miljögifter. Miljörelaterad hantering: 1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka. 2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns. 3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka. Teknisk möjlighet: Teknisk möjlighet för verksamheten 1p: Verksamheten har inga eller minimala möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs helt av andra. 2p: Verksamheten har begränsad möjlighet att påverka denna miljöaspekt. Det styrs till lika stor del av verksamheten som av andra. 3p: Verksamheten har mycket goda möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs nästan helt av verksamheten. *Verksamhet avser förvaltningen eller bolaget. Intressenter/förebild: Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter eller som förebild 1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt och möter aldrig allmänheten. 2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland. 3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas utåt och möter ofta allmänheten. Kan förekomma i massmedia och den allmänna debatten. Ekonomi: Möjlighet till ekonomisk besparing/vinst 1p: Ingen möjlighet till ekonomisk besparing/vinst. 2p: Möjlighet till långsiktig ekonomisk besparing/vinst. 3p: Möjlighet till kortsiktig och långsiktig ekonomisk besparing/vinst.

Personliga verktyg