Miljöaspektlista (2013-12-12)

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Fil:Miljoaspektslista20131212.jpg


Innehåll

De nationella miljömålen

1. Frisk luft

2. Grundvatten av god kvalitet

3. Levande sjöar och vatttendrag

4. Myllrande våtmarker

5. Hav i balans och levande kust och skärgård

6. Ingen övergödning

7. Levande skogar

8. Bara naturlig försurning

9. Rikt odlingslandskap

10. Storslagen fjällmiljö

11. God bebyggd miljö

12. Giftfri miljö

13. Säker strålmiljö

14. Skyddande ozonskikt

15. Begränsad klimatpåverkan

16. Ett rikt växt- och djurliv


Vid bedömning enligt nedanstående kategorier tas hänsyn till miljöaspekten vid användning, som avfall och dess råvaruinnehåll där möjligt.

Mängd:

1p: Liten mängd

2p: Medelstor mängd

3p: Stor mängd


Miljöpåverkan strider mot de nationella miljömålen?:

1p: Lite eller inte alls.

2p: Medelstor miljöpåverkan.

3p: Mycket stor miljöpåverkan som strider mycket mot de nationella miljömålen.

Miljörelaterad hantering:

1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka.

2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns.

3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka.

Teknisk och ekonomisk möjlighet:

1p: Verksamheten har inga tekniska eller ekonomiska möjligheter att påverka denna miljöaspekt.

2p: Verksamheten har begränsad teknisk och ekonomisk möjlighet att påverka denna miljöaspekt.

3p: Verksamheten har mycket god teknisk och ekonomisk möjlighet att påverka denna miljöaspekt.

Intressenter/krav:

Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter / Politiska kravdokument såsom Lundaeko

1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt allmänheten. Finns inte med i politiska kravdokument.

2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland.

3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas ofta utåt allmänheten. Förekommer i massmedia och den allmänna debatten. Finns med i politiska kravdokument.

Personliga verktyg