Organisationsstruktur och ansvar

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Organisationsstruktur och ansvar hos SBK

Genomförande


Organisationens miljöroller är definierade nedan samt i specifika rutiner (se vilka som berörs under rubriken ”berörda” i respektive rutin). För ytterligare beskrivning av ansvar och befogenheter hänvisas till gällande attestreglemente och delegationsordning.


Innehåll

Nämndens roll

Miljöpolicyn ska kommuniceras till nämnden. Nämnden är miljöpolicyns mest inflytelserika intressent. Miljöredovisningen fastställs av nämnden.


Stadsbyggnadsdirektörens roll

 • Stadsbyggnadsdirektören är ytterst ansvarig för verksamheten och är miljöledningssystemets högsta ledning.
 • Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga resurser för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet.
 • Stadsbyggnadsdirektören är ansvarig för att miljöpolicyn efterlevs.
 • Stadsbyggnadsdirektören har befogenhet att godkänna samtliga dokument.


Ledningsgruppens roll

Ledningsgruppen består av Stadsbyggnadsdirektören och avdelningscheferna.


Ledningsgruppen ansvarar för att säkerställa att miljöledningssystemet är tillräckligt och verkningsfullt och att ständiga förbättringar görs för att minska Stadsbyggnadskontorets miljöpåverkan.


Avdelningschefernas roll

Avdelningscheferna är ansvariga för

 • att rutiner, mål, handlingsplaner och övriga styrande dokument följs inom sitt verksamhetsområde
 • att det finns en stående miljöpunkt på avdelningsmöten
 • att information om miljöledningsarbetet når alla anställda på avdelningen
 • att det årligen budgeteras för sin avdelnings miljöarbete samt att miljöombud har erforderliga resurser att fullfölja sina uppdrag.


Miljösamordnarens roll

Miljösamordnaren är ledningens representant, utsedd av Stadsbyggnadsdirektören, som ser till att kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun/ISO 14001 är uppfyllda och som rapporterar miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen.

Miljösamordnaren ansvarar för att

 • upprätthålla aktualitet på miljöledningssystemets dokument
 • hålla laglistan aktuell och informera berörda
 • bereda underlag till ledningens genomgång
 • sammankalla och leda miljöledningsgruppen
 • förslag på miljöförbättringar som inkommit diskuteras på miljöledningsgruppens möten


Miljöledningsgruppens roll

Miljöledningsarbetet företas i det ordinarie ledningsgruppsarbetet vid Stadsbyggnadskontoret. Den ordinarie ledningsgruppen är således Stadsbyggnadskontorets miljöledningsgrupp. Representanter i denna är förvaltningschefen och avdelningscheferna. Kompetens från olika verksamheter inom förvaltningen adjungeras vid behov.


Minst en gång per år gås hela miljöledningsssytemet igenom och ändringar protkollförs.


Miljöombudens roll

Det finns inga speciellt utvalda miljöombud på Stadsbyggnadskontoret. Samtliga anställda är representanter för förvaltningens miljöarbete.


Personalens roll

Alla anställda har ett ansvar för att följa de styrande dokument (såsom policy, mål, rutiner) de berörs av

Personliga verktyg