Protokoll från Ledningens genomgång 2019-09-25

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Ledningens genomgång – Miljöledning Stadsbyggnadskontoret protokoll 2019-09-25

Lisiane Küller (Miljökontoret), Susanna Bruzell och Jonas Andreasson går igenom bakgrund och förutsättningar för miljöledningsarbetet hos Stadsbyggnadskontoret i Lund.

Extern revision kommer att ske 14 november 2019.


1. Mål och hur Stadsbyggnadskontoret arbetar för att uppnå målen.

Under punkten gick verktyget Stratsys igenom och de LundaEko-mål och aktiviteter som SBK är ansvarig för. Förslag på nya aktiviteter och aktiviteter att avslutas presenterades.


Förändringar och kommentarer gjordes för följande aktiviteter:


Främjande av hållbart byggande genom dialoger och seminarier Ole framhåller att vi inte har resurser att bedriva ett alltför omfattande dialogarbete. När vi gick ifrån Miljöbyggprogram syd så har vi inte tagit samma grepp inom dialogverktyget.

Resursfrågan kring arbetets bedrivande diskuterades. Ledningsgruppens förslag är att lyfta resursfrågan i EVP, se nedan. I övrigt bedrivs det här arbetet främst inom Brunnshög.


Utföra kundundersökningar på plan- och bygglovsavdelningarna Vissa undersökningar är pausade – inga frågor berör miljö.

 Aktiviteten beslutas att avslutas.


Utveckla samarbete med Sweden Green Building Council på regional nivå. Lunds kommun är inte medlem och i nuläget arbetar vi inte aktivt med frågorna på detta sätt.

 Aktiviteten beslutas att avslutas.


Medborgardialog, påplatskontor i Stångby tillsammans med tekniska förvaltningen.


Stångby medborgarkontor har avslutats. En notering görs att det hade varit positivt att vara kvar på plats under kommande genomförande och inte enbart planeringsfasen.

 Aktiviteten beslutas att avslutas.


Arbete enligt strategi för hållbart byggande.

Strategin är beslutad av KF och ligger på tekniska och SBK. Strategin skall utvärderas en gång per mandatperiod. Resursbrist gör att vi inte arbetat vidare med frågan. Fortsatt arbete med strategin ses över tillsammans med tekniska, aktiviteten pausas under tiden.

 Aktiviteten beslutas att pausas


Dialog med medborgare, föreningar i Sydvästra Lund

Aktivitet aktiveras från tidigare pausläge, arbete pågår.

 Aktiviteten aktiveras.


Lunds kommun och Stadsbyggnadskontoret deltar i projektet Klimatneutral stad 2030 för att snabba på en omställning för att minska klimatpåverkande utsläpp.

 Ny aktivitet beslutas att läggas in.


Sverigeförhandling för att försöka främja hållbart resande i Lund

Aktiviteten är inte längre aktuell.

 Aktiviteten beslutas att avslutas.


SBK deltar aktivt och samordnar sig i den förvaltningsövergripande täktgruppen (beslutad av KS 20190904)

 Ny aktivitet beslutas att läggas in.


Följande aktiviteter har redan beslutats inom förvaltningen och har även lagts in som aktiviteter för att uppnå LundaEKOII:


Testa och utvärdera Klimatkonsekv.beskrivning på en plan/programuppdrag

Utvärdera förslagna projekt utifrån möjligheten till mångfunktionellt utnyttjande av marken. Redovisas i planbesked respektive i tidiga analyser av exploateringsprojekt enligt ”Exploateringsprocessen i Lunds kommun”

Inarbeta jämlika livsvillkor i Utbyggnads- och boendestrategin

Arbeta med medborgarengagemang kring rekreation i grönområden, som en av flera frågor, i ÖP/FÖP-arbete. Aktiviteten är beslutad inom Grönprogrammet


SBK saknar en aktivitet inom mål 8. Frisk luft och friskt vatten. Miljökvalitetsnormen för vatten är en komplex fråga som förvaltningen har påbörjat en översyn av. Innan en specifik aktivitet beslutas behöver frågan utredas vidare.

 Beslut: Ledningsgruppen beslutade anta ovan nämnda förändringar av aktiviteter inom miljöledningssystemet med ovan angivna kommentarer.


2. Föregående revisionsrapport inklusive åtgärder Genomgång av tidigare revisionsprotokoll från externa och interna revisioner. Internrevision planeras 16/10. Ledningsgruppen beslutade lägga revisionsrapporter från tidigare revisioner till handlingarna.


3. Övriga relevanta avvikelser/förbättringsförslag inklusive åtgärder Inga avvikelser har inkommit. Information om möjlighet att lämna förbättringsförslag gavs på förvaltningsträffen 20 september.


4. Ändrade förhållanden inklusive utveckling av lagar/bindande krav (ny lagtjänst) och hur de följs samt eventuella förändringar i miljöaspektlistan, risker och möjligheter och omvärldsfrågor och intressentanalys

Information gavs om den nya digitala lagtjänsten. Intressentanalysen har nyligen uppdaterats. Omvärldsanalys planeras inom kort.

Genomgång av miljöaspektlistan. Undersökning av betydande miljöpåverkan görs i allt planarbete idag, och är ett krav. Vattenrelaterade frågor har stor påverkan, med hänsyn till lagstiftning kring miljökvalitetsnormer. Det och fortsatt arbete med Lunds vatten behöver ses över framöver. När det gäller biologisk mångfald påverkar biotopskydd (fokus alléer) planarbetet och hanteringen gör att arbetet måste ses över. För Hållbar stadsutveckling – LE 6 – lägg in riskanalyser för farligt gods transporter och planering mm.

 Beslut: Ledningsgruppen beslutar att anta miljöaspektlistan med kommentarerna ovan.


5. Resursbehovet för LundaEko och miljöledningssystemarbetet – finns det tillräckligt med resurser?

Med avseende på tidigare diskussion om resurser för dialoger kopplat till strategi för hållbart byggande och avsaknad av resurser tas följande beslut.

 Beslut: att tydliggöra resursbehovet i EVP och budgetarbetet för att förstärka området.

 Beslut: Alternativa metoder att påverka miljöarbete inom byggbranschen diskuterades. Undersök möjligheten till samarbete med TF eller andra aktörer.


6. Beslut enligt föregående ledningsgruppens genomgång Protokoll saknas från tidigare genomgång– konstateras.


7. Övriga möjligheter till förbättringar Inget ytterligare framfördes.


8. Bedömning av huruvida miljöledningssystemet är tillräckligt och verkningsfullt.

Svårt att bedöma – systemet är otydligt med tanke på att det omfattar både stora frågor och små frågor. Fokus för Stadsbyggnadskontoret är de indirekta miljöaspekterna, som ger stor påverkan för lång tid framöver. De mindre betydande frågorna (om lokaler, kemikalieförbrukning mm) är en så liten del av vår verksamhet, men gör att fokus och syfte med miljöledningssystemet tappas.

Det är en viss överlappning med andra processer och lagrum.

Personliga verktyg