Rutin för transport av farligt avfall

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Transport av farligt avfall

Egna transporter av farligt avfall

Om ni gör en anmälan till Länsstyrelsen får ni göra egna småtransporter av farligt avfall om det underskrider:

2 fat oljeavfall per år

1 fat lösningsmedelsavfall per år

1 fat färg eller lackavfall per år

300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport

300kg använt köldmedium per transport


300kg avfall av elektroniska och elektriska produkter per transport eller

Sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år

Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länsstyrelsens blankett.).

Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.


Om ni anlitar transportörer

Om ni anlitar en annan transportör ska ni begära att se tillståndet för transportören och mottagaren enligt kap 3 SFS 2001:1063.

Ni ska också som avsändare av farligt avfall upprätta ett transportdokument för varje transport med uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. (Se Sysavs deklarationsblankett som man kan använda för detta.)

Bifogat finner ni Sysavs transport- och mottagartillstånd samt transporttillstånd från Lunds Renhållningsverk. Ni får spara de dokument från de ni anlitar och begära nya från Sysav/LRV efterhand som de går ut.

Anlitar ni någon annan får ni själva kontrollera tillstånden.

Personliga verktyg