Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Arbetsårets indelning)
(Arbetsårets indelning)
 
(32 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.
Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.
 +
Förvaltningen har en '''[[Stadsbyggnadskontorets samverkansgrupp|samverkansgrupp]]''' för facklig samverkan. Det finns en '''[[Stadsbyggnadskontorets it-strategiska grupp|it-strategisk grupp]]''' som bereder it- och e-frågor. Det''' [[Systematiskt arbetsmiljöarbete|systematiska arbetsmiljöarbetet]]''' följs upp årligen, enligt centrala direktiv. '''[[Stadsbyggnadskontorets kris- och katastrofplan|Kris- och katastrofplanen]]''' för förvaltningen har förutom innehållet om vad som skall göras, de viktigaste - adresslistor till respektive anhöriga. I''' [[Miljöledningssystem|miljöledningssystemet]]''' hanteras alla rutiner för såväl miljöledningen som kvalitetsledningen.
-
==Stadsbyggnadskontorets organisation==
+
'''[[Stadsbyggnadskontorets värdegrund]]''' utgör en grundpelare i hur verksamheten bedrivs.  
-
Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur kan underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.
+
-
===Ledningsgrupper===
+
-
====Verksamhetsstrategisk Ledningsgrupp====
+
-
Den verksamhetsstrategiska ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt förvaltningschefen. Denna ledningsgrupp sammanträder varannan vecka på måndag mellan 13.00 och 15.00. På dagordningen hanteras personalfrågor, ekonomi, organisationsfrågor, miljöledningsfrågor samt strategiska frågor för förvaltningen. Denna ledningsgrupp är huvudledningsgrupp för förvaltningen.
+
-
====Ärendestrategisk Ledningsgrupp====
 
-
Den ärendestrategiska ledningsgruppen, kallad ''strategisk ledningsgrupp'' sammanträder varje måndag mellan 09.00 och 11.00. Vid denna ledningsgrupp möts de handläggare och delar av ledningen som hanterar planstrategiska frågor.
 
-
====Teknikstrategisk Ledningsgrupp====
 
-
Den teknikstrategiska ledningsgruppen, för tillfället kallad ''LLG'', sammanträder varje tisdag mellan 13.00 - 14.30 på lantmäteriavdelningen, som tillika hanterar avdelningens frågor vid samma möte.
 
-
===Avdelningar===
+
 
-
====Administrativa avdelningen====
+
 
-
====Strukturavdelningen====
+
==Stadsbyggnadskontorets organisation==
-
=====Trafikplaneringsenheten=====
+
Stadsbyggnadskontoret organiseras i ett antal '''[[Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupper|ledningsgrupper]]''' och fem '''[[Stadsbyggnadskontorets avdelningar|avdelningar]]''' som i sin tur underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.
-
====Planavdelningen====
+
-
====Bygglovavdelningen====
+
-
====Lantmäteriavdelningen====
+
-
=====Mätenheten=====
+
-
=====Lantmäterimyndigheten=====
+
-
=====Kart- och GIS-enheten=====
+
==Arbetsårets indelning==
==Arbetsårets indelning==
 +
 +
Hanteras numera i Stratsys, men följer i stort följande struktur:
 +
'''Januari'''
'''Januari'''
-
Uppföljning av internbudget och årsanalys görs. Underlag brukar lämnas för sammanställning sista veckan i januari till Lisbeth. Miljöredovisningen görs i detta dokument.
+
*''Uppföljning av internbudget'' och ''årsanalys'' görs. Underlag brukar lämnas för sammanställning sista veckan i januari till Lisbeth.  
-
Budgetarbetet påbörjas.
+
*''Miljöredovisningen'' görs och redovisas i årsanalysen.
 +
*Förvaltningens budgetarbete påbörjas.
'''Februari'''
'''Februari'''
 +
*''Årsanalys'' färdig.
 +
*Principer för lönesamtalet bestämmes
'''Mars'''
'''Mars'''
 +
*''Bokslutsberedning''.
*Arbete med ''Uppföljning av internbudgeten per 31 mars'' påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
*Arbete med ''Uppföljning av internbudgeten per 31 mars'' påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
Rad 40: Rad 34:
'''April'''
'''April'''
-
 
+
*''Årsredovisning'' från Kommunfullmäktige resulterar i budget med konsekvensbeskrivning.
*Omkring 5 april lämnas underlagen för ''Uppföljning av internbudgeten per 31 mars'' till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
*Omkring 5 april lämnas underlagen för ''Uppföljning av internbudgeten per 31 mars'' till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
Rad 46: Rad 40:
'''Maj'''
'''Maj'''
 +
*Budgetberedning.
 +
*Studieresa LG
'''Juni'''
'''Juni'''
 +
*Semesterlista för LG för sommaren
 +
*''EVP'' beslutas i KF
 +
*BN + berörda handläggare - bussresa i Lund
'''Juli'''
'''Juli'''
'''Augusti'''
'''Augusti'''
-
 
*Arbete med underlag för ''Uppföljning av internbudgeten'' och ''Delårsrapport per 31 augusti'' påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
*Arbete med underlag för ''Uppföljning av internbudgeten'' och ''Delårsrapport per 31 augusti'' påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
'''September'''
'''September'''
-
 
*Omkring 5 september lämnas underlagen för ''Delårsrapport per 31 augusti'' till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
*Omkring 5 september lämnas underlagen för ''Delårsrapport per 31 augusti'' till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
 +
*Systematiska Arbetsmiljarbetet skall följas upp.
 +
*Omvälrldsspaningsseminarium
'''Oktober'''
'''Oktober'''
-
 
+
*Delårsrapporten behandlas i KF och KS.
 +
*Anvisningar för årsredovisning klubbas i KS.
*Arbetet med ''internbudgeten'' påbörjas.
*Arbetet med ''internbudgeten'' påbörjas.
*Skyddsrond genomförs.
*Skyddsrond genomförs.
*Medarbetarsamtal genomförs.
*Medarbetarsamtal genomförs.
 +
'''November'''
'''November'''
-
 
*Årsredovisningsarbetet påbörjas som hamnar i ''Årsanalys''.
*Årsredovisningsarbetet påbörjas som hamnar i ''Årsanalys''.
'''December'''
'''December'''
-
 
+
*Semesterlista för LG för julen
-
Å*rsredovisning presenteras vid BN i December.
+
*Årsredovisning presenteras vid BN i December.
-
 
+
-
==Samverkansgrupp==
+
-
==It-strategisk grupp==
+
-
Den It-strategiska gruppen är ett beredande organ till förvaltnignens it-ansvarige (Jonas Andréasson) att bevaka och driva it-relaterade frågor på förvaltningen.
+
-
I den It-strategiska gruppen ingår:
+
-
Jimmie Simonsen, Benny Jonsson, Britta Duve-Hansen, Jonas Valentinson
+
-
==Systematiskt arbetsmiljöarbete==
+
-
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Om det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. (AFS 2001:1, § 2, 11)
+
-
 
+
-
Mer om det [[Systematiskt arbetsmiljöarbete|systematiska arbetsmiljöarbetet]].
+
-
 
+
-
==Kris och katastrofplan==
+
-
Den viktigaste delen i denna är adresslistorna till närmast anhörig och uppgifter om återsamlingsplatser vid utrymning av arbetsplatsen.
+
-
 
+
-
==Stadsbyggnadskontorets värdegrund==
+
-
 
+
-
Stadsbyggnadskontorets värdegrund
+
-
Verksamheten är givetvis det allra viktigaste.
+
-
En god verksamhet är beroende av goda medarbetare. Är dessa två faktorer på topp får vi automatiskt nöjda kunder.
+
-
 
+
-
Jag har nedan försökt formulera vad stadsbyggnadskontoret bör stå för så som jag ser det. Jag tror att det är viktigt att formulera sig kort och tydligt, för att det skall finnas en möjlighet att hålla kontorets inriktning i huvudet. Värdegrunden har diskuterats av kontorets utökade ledningsgrupp och det som följer har alla i den guppen ställt oss bakom. Detta gäller därför nu som kontorets värdegrund.
+
-
 
+
-
'''Stadsbyggnadskontoret i Lund'''
+
-
+
-
'''Verksamheten''' :
+
-
ser alltid till helheten och de hållbara lösningarna
+
-
värnar hög kvalitet i flexibel anda
+
-
genomför kontinuerlig omvärldsbevakning och utvecklar
+
-
verksamheten efter omvärldens behov
+
-
 
+
-
 
+
-
'''Medborgarna/Uppdragsgivarna''' :
+
-
möter medborgarna/uppdragsgivarna i dialog, snabbt och rättssäkert
+
-
och med hög servicenivå
+
-
 
+
-
'''Medarbetarna''' :
+
-
står för medskapande medarbetarskap
+
-
tar tillvara medarbetarnas kunskaper och
+
-
speciella färdigheter
+
-
ger möjlighet till utveckling för alla med utgångspunkt
+
-
i verksamhetens bästa
+
-
 
+
-
[[Miljöledningssystem]]
+
[[Kategori:Styrdokument]]
 +
[[Kategori:Ej ännu antaget dokument]]

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 13.48

Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.

Förvaltningen har en samverkansgrupp för facklig samverkan. Det finns en it-strategisk grupp som bereder it- och e-frågor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, enligt centrala direktiv. Kris- och katastrofplanen för förvaltningen har förutom innehållet om vad som skall göras, de viktigaste - adresslistor till respektive anhöriga. I miljöledningssystemet hanteras alla rutiner för såväl miljöledningen som kvalitetsledningen.

Stadsbyggnadskontorets värdegrund utgör en grundpelare i hur verksamheten bedrivs.Stadsbyggnadskontorets organisation

Stadsbyggnadskontoret organiseras i ett antal ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.

Arbetsårets indelning

Hanteras numera i Stratsys, men följer i stort följande struktur:

Januari

 • Uppföljning av internbudget och årsanalys görs. Underlag brukar lämnas för sammanställning sista veckan i januari till Lisbeth.
 • Miljöredovisningen görs och redovisas i årsanalysen.
 • Förvaltningens budgetarbete påbörjas.

Februari

 • Årsanalys färdig.
 • Principer för lönesamtalet bestämmes

Mars

 • Bokslutsberedning.
 • Arbete med Uppföljning av internbudgeten per 31 mars påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
 • Underlag till EVP ska lämnas till sammanställning inom förvaltningen omkring den 20 mars.
 • Lönesamtal genomförs.

April

 • Årsredovisning från Kommunfullmäktige resulterar i budget med konsekvensbeskrivning.
 • Omkring 5 april lämnas underlagen för Uppföljning av internbudgeten per 31 mars till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.


Maj

 • Budgetberedning.
 • Studieresa LG

Juni

 • Semesterlista för LG för sommaren
 • EVP beslutas i KF
 • BN + berörda handläggare - bussresa i Lund

Juli

Augusti

 • Arbete med underlag för Uppföljning av internbudgeten och Delårsrapport per 31 augusti påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.

September

 • Omkring 5 september lämnas underlagen för Delårsrapport per 31 augusti till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
 • Systematiska Arbetsmiljarbetet skall följas upp.
 • Omvälrldsspaningsseminarium

Oktober

 • Delårsrapporten behandlas i KF och KS.
 • Anvisningar för årsredovisning klubbas i KS.
 • Arbetet med internbudgeten påbörjas.
 • Skyddsrond genomförs.
 • Medarbetarsamtal genomförs.


November

 • Årsredovisningsarbetet påbörjas som hamnar i Årsanalys.

December

 • Semesterlista för LG för julen
 • Årsredovisning presenteras vid BN i December.
Personliga verktyg