Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Systematiskt arbetsmiljöarbete)
(Systematiskt arbetsmiljöarbete)
Rad 42: Rad 42:
Mer om det [[Systematiskt arbetsmiljöarbete|systematiska arbetsmiljöarbetet]].
Mer om det [[Systematiskt arbetsmiljöarbete|systematiska arbetsmiljöarbetet]].
-
§ 3
 
-
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
 
-
 
-
§ 4
 
-
Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 
-
 
-
5 §
 
-
Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
 
-
 
-
Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till.
 
-
 
-
Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
 
-
 
-
6 §
 
-
Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
 
-
 
-
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om
 
-
– regler som har betydelse för arbetsmiljön,
 
-
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
 
-
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
 
-
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
 
-
 
-
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
 
-
 
-
7 §
 
-
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.
 
-
 
-
8 §
 
-
Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
 
-
 
-
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
 
-
 
-
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.
 
-
 
-
10 §
 
-
Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
 
-
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras.
 
-
 
-
12 §
 
-
När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.
 
-
 
-
När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.
 
==Kris och katastrofplan==
==Kris och katastrofplan==

Versionen från 16 juni 2011 kl. 10.00

Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.


Innehåll

Stadsbyggnadskontorets organisation

Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur kan underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.

Ledningsgrupper

Verksamhetsstrategisk Ledningsgrupp

Den verksamhetsstrategiska ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt förvaltnignschefen. Denna ledningsgrupp sammanträder varannan vecka på måndag mellan 13.00 och 15.00. På dagordningen hanteras personalfrågor, ekonomi, organisationsfrågor, miljöledningsfrågor samt strategiska frågor för förvaltningen. Denna ledningsgrupp är huvudledningsgrupp för förvaltningen.

Ärendestrategisk Ledningsgrupp

Den ärendestrategiska ledningsgruppen, kallad strategisk ledningsgrupp sammanträder varje måndag mellan 09.00 och 11.00. Vid denna ledningsgrupp möts de handläggare och delar av ledningen som hanterar planstrategiska frågor.

Teknikstrategisk Ledningsgrupp

Den teknikstrategiska ledningsgruppen, för tillfället kallad LLG, sammanträder varje tisdag mellan 13.00 - 14.30 på lantmäteriavdelningen, som tillika hanterar avdelningens frågor vid samma möte.

Avdelningar

Administrativa avdelningen

Strukturavdelningen

Trafikplaneringsenheten

Planavdelningen

Bygglovavdelningen

Lantmäteriavdelningen

Mätenheten
Lantmäterimyndigheten
Kart- och GIS-enheten

Arbetsårets indelning

Stadsbyggnadskontorets arbetsår har följande fasta punkter:

Budgetarbetet påbörjas

Delårsrapporter

EVP

Styddsrond

Miljörevisioner

Samverkansgrupp

It-strategisk grupp

Den It-strategiska gruppen är ett beredande organ till förvaltnignens it-ansvarige (Jonas Andréasson) att bevaka och driva it-relaterade frågor på förvaltningen. I den It-strategiska gruppen ingår: Jimmie Simonsen, Benny Jonsson, Britta Duve-Hansen, Jonas Valentinson

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Om det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. (AFS 2001:1, § 2, 11)

Mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kris och katastrofplan

Den viktigaste delen i denna är adresslistorna till närmast anhörig och uppgifter om återsamlingsplatser vid utrymning av arbetsplatsen.

Stadsbyggnadskontorets värdegrund

Stadsbyggnadskontorets värdegrund Verksamheten är givetvis det allra viktigaste. En god verksamhet är beroende av goda medarbetare. Är dessa två faktorer på topp får vi automatiskt nöjda kunder.

Jag har nedan försökt formulera vad stadsbyggnadskontoret bör stå för så som jag ser det. Jag tror att det är viktigt att formulera sig kort och tydligt, för att det skall finnas en möjlighet att hålla kontorets inriktning i huvudet. Värdegrunden har diskuterats av kontorets utökade ledningsgrupp och det som följer har alla i den guppen ställt oss bakom. Detta gäller därför nu som kontorets värdegrund.

Stadsbyggnadskontoret i Lund

Verksamheten : ser alltid till helheten och de hållbara lösningarna värnar hög kvalitet i flexibel anda genomför kontinuerlig omvärldsbevakning och utvecklar verksamheten efter omvärldens behov


Medborgarna/Uppdragsgivarna : möter medborgarna/uppdragsgivarna i dialog, snabbt och rättssäkert och med hög servicenivå

Medarbetarna : står för medskapande medarbetarskap tar tillvara medarbetarnas kunskaper och speciella färdigheter ger möjlighet till utveckling för alla med utgångspunkt i verksamhetens bästa


Miljöledningssystem

Personliga verktyg