Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem

Välkommen till Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem. Detta miljöledningssystem bygger på Wiki-tekniken med direkt versionshantering.

Vill du lämna in ett förbättringsförslag?

Denna lista utgör dokumentförteckningen. Alla dokument som redovisas i denna förteckning säkerställer att Stadsbyggnadskontoret är uppdaterad på och följer lagar och krav som berör verksamhetens miljöpåverkan i enlighet med kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun/ISO 14001.

En omarbetning av systemet är påbörjat i syfte att implementera nya LundaEkoåtgärder i miljöledningssystemet (2013-12-12). En översyn har genomförts 2014-06-09 i syfte att integrera rutiner tillhörande Kristallen i miljöledningssystemet.

Dokumentförteckning


Transport av farligt avfall - rutin och tillstånd

Miljöledningsrutiner

 1. Miljöledningens delar och hur de samverkar
 2. Organisationsstruktur och ansvar
 3. Dokumenthantering
 4. Uppdatering av rutin
 5. Uppdatering av miljöaspekter
 6. Uppdatering av lagar och krav
 7. Uppdatering av miljöpolicy
 8. Uppdatering av mål och handlingsplaner
 9. Utbildning och kompetens
 10. Intern och extern miljökommunikation
 11. Avvikelserutin
 12. Miljöredovisning, övervakning och mätning
 13. Internrevision
 14. Ledningsgruppens genomgång
 15. Tidsplan för miljöledningsarbetet
 16. Nödlägesberedskap

Verksamhetsrutiner

 1. Avfallshantering
 2. Kemikaliehantering
 3. Inköp och upphandling
 4. Transportrutin
 5. Verksamhetens utförande
 6. Generisk checklista för miljöhänsyn vid ärendehantering

Hjälpblanketter

Övriga riktlinjer

Utgångna dokument

Utgångna miljöaspekter och mål - 2013-12-12

Personliga verktyg