Inledning

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök
Lundanamn
Inledning
Områdesindelning
Ordförklaringar
Läsanvisningar
Källor

Här finns allmän information om namn och namnsättning i Lunds kommun. När en gata, ett kvarter eller en park fick sitt namn och varför den heter som den gör.

Mycket av informationen om äldre namn på denna wiki kommer från Gamla Lunds årsbok 1998.

Innehåll

Uppdatering

Nya namn kommer att läggas in efterhand som de beslutas i Byggnadsnämnden.

Så här kommer ett namn till

Kommunens åtagande

Kommunen beslutar om namn på kvarter, gator, vissa byggnader, parker och allmänna platser. Det vanligaste är att dessa namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men vissa kompletteringar och ändringar görs i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden. I samband med Lag (2006:378) om lägenhetsregister [1] som kom 2006, medförde en del arbeten med att komplettera och ändra adresser som i vissa fall även medförde att man fick sätta nya namn på gator för att få plats med nummerserierna enligt den nya lagen.

I enstaka fall har gatunamn ändrats på grund av andra orsaker, såsom att ett namn uppfattats som stötande eller på annat sätt uppfattats negativt.

Beslutsgång

Byggnadsnämnden är det politiska organ som beslutar om namnen i Lunds kommun. Innan ett beslut fattas måste naturligtvis ett förslag framställas. Detta sker under stadsingenjörens ansvarsområde. Normalt används Referensgruppen för namnärenden i beredningsarbetet, men i enklare fall där man kompletterar sker arbetet inom stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning där någon utpekad handläggare bereder arbetet. En tjänsteskrivelse skapas vilken beslut tas utifrån på ett byggnadsnämndssammanträde. Beslutet protokollförs i byggnadsnämndens protokoll. Beslutsgången har förändrats över tiden, varför äldre beslut kan ha gått annorlunda till.


När ett nytt namn tas fram så sker det i samråd med planframställningen. Planförfattaren, dvs den som ritar ett nytt bostadsområde utformar även platsernas utseende och deras funktioner, gatumönstret med dess tänkta trafikmönster mm. Detta utgör grunden i hur namnen kommer att sättas. Tillsammans med namnsättande handläggare utformas ett namnförslag där platsnamn, kvartersnamn och gatunamn placeras ut på en kartskiss. Denna remitteras sedan till olika instanser som berörs av namnsättningen. Själva namnen diskuteras alltid inom Referensgruppen för namnärenden, antingen i ett fysisk möte eller som maildialog. För namnsättningen beaktas alltid god ortnamnssed och kraven i kulturminneslagen beaktas. Förutom dessa krav försöker vi få namnen att passa med karaktären på området, med dess historiska perspektiv men även på framtida aktiviteter i området.


När ett namn sedan beslutats i byggnadsnämnden så expedieras beslutet tillbaka till kommunens verksamheter. Exempelvis får gatukontoret på Tekniska förvaltningen beslutet. Här upprättas då lokala trafikföreskrifter för de kommande gatorna, gatuskyltar med namnen beställs och sätts ut när gatan färdigställs. Hos lantmäterimyndigheten (som sitter hos Stadsbyggnadskontoret) fastighetbildas tomterna utefter kvartersnamnen och adresser sätts av adressättande handläggare. Fastigheterna registreras i det nationella fastighetsregistret, och adresserna registreras i det nationella adressregistret. Dessa uppgifter är viktiga för att man skall kunna köpa en fastighet och för att man skall kunna folkbokföra sig på en adress.

Roliga fakta

Lunds i sin helhet kortaste väg, Studiegången, är 18 meter lång. Längsta beslutade namn är Autostradan med 15 kilometer väg i beslutet.

Namn och Adressnummerstadga för Lunds kommun

Namn- och adressnummer stadga för Lunds kommun. Fil:NB 2008 06.pdf är det dokument som styr hur verksamheten skall utföras tillsammans med riktlinjer för adressättningen.


Referenser

  1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006378-om-lagenhetsreg_sfs-2006-378/
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda