Ordförklaringar

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök
Lundanamn
Inledning
Områdesindelning
Ordförklaringar
Läsanvisningar
Källor

Innehåll

Ortnamn

Ortnamn avser alla typer av namn på geografiska objekt såsom namn på naturformer (sjöar, berg, vattendrag, dalar mm), namn på av människan skapade föremål (byar, städer, hus, broar mm) men även områdesindelningar och administrativa gränser mm.

Nästan alla platser runt oss har ett namn, eller kallas för något. Det kan vara naturliga objekt såsom berg, dalar, sjöar, vattendrag, öar mm; Det kan även vara sådant som människan skapat: Byar, gårdar, hus, broar, offentliga byggnader, kyrkor etc. Dessutom finns det icke synliga objekt såsom församlingar, län, fastigheter, kvarter mm som bär namn. Alla sådana namn på geografiska lokaliteter - stort som smått - sammanfattas inom begreppet ortnamn.


Det finns olika kategorier av ortnamn. Vissa är nationella, andra är regionala eller lokala och regleras därför av olika beslutsinstanser. Exempelvis beslutar regeringen om länens namn medan kommunerna beslutar om gatunamn.


För mer information om den nationella namnsättningsprocessen se https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Ortnamn/

Kommundel

Kommundel avser en beslutad avgränsning av kommunen som används inom namnsättningen. Ett och samma namn får inte förekomma mer än en gång i varje kommundel. Att det förekommer samma gatunamn i flera kommundelar beror på att dessa namngavs innan kommunsammanslagningen 1974 då Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd fördes till Lunds kommun.

Stadsdel

Stadsdel är en icke juridisk indelning av staden i områden för att underlätta navigering och namngivning.

Belägenhetsadress

Belägenhetsadress är en adress som entydigt pekar ut ett objekts läge utan att man behöver ange koordinater.

Postadress

Postadress avser adress för postutdelning. Postadressen består av utdelningsadress, postnummer och postort. Belägenhetsadresserna utgör grund för utdelningsadresser.

Adress

Adress Kan vara antingen belägenhetsadress eller postadress.

Kvarter

Kvarter avser en sammanhängande grupp bebyggda eller obebyggda fastigheter. Kvarteren brukar skiljas åt av gator eller vägar. Ordet "kvarter" kommer från latin quartus (den fjärde) och användes i de romerska städerna och härlägren som var oftast indelad i fyra kvarter, alltså i fyra delar. Bruket att ge namn på kvarter härrör sig från mitten av 1600-talet och började användas i Stockholm i samband med gaturegleringar. Ett rutnät av gator lades över stadens malmar, tomten innanför kallades qvarter och gavs olika namn.

Rote

Roteindelningen

Rote är en allmän term för en underavdelning av ett truppförband eller en stad, socken eller kommun [1] I Lund finns fyra rotar: Clemens rote, Drottens rote, Krafts rote och Vårfru rote.

Se mera på Bevaringsprogrammet för Lund - http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/Bevaringsprogram/index.php/Roteindelning

Se mer om begreppet rote på Wikipedia - http://sv.wikipedia.org/wiki/Rote

Församling

Församling

Stadsäga

Stadsäga

Tomtindelning

Tomtindelning

Fastighet

Fastighet

Detaljplan

Detaljplan

Magistraten

Magistraten var en statlig myndighet som bestod av en borgmästare och en eller flera rådmän. Magistraten beslutade om bl.a. fastighetsregleringar och fastställde nya kvartersnamn. Efterhand överfördes allt fler av magistratens uppgifter till andra myndigheter och den upphörde helt med utgången av år 1964.

Lunds borgmästare fram till myndighetens nedläggning: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Lunds_borgmästare

Referenser

  1. SAOB 22:2626 f.

(uppbyggnad)

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda